รพ.ธรรมศาสตรฯ จัดเต็ม ตรวจสุขภาพน้อง ๆ ที่ผ่าน Admissions

UploadImage

รศ.นพ.ศุภชัย ฐิติอาชากุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  แจงว า  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดมอบหมายใหโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ  ดําเนินการตรวจสุขภาพผูผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร (ระบบ Admissions)
ประจําปการศึกษา 2555 วันที่ 14 พฤษภาคม 2555   เวลา13.00-16.00 น. และวันที่ 15 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00-16.00 น.

สําหรับในปนี้มีผูเขารับการตรวจรางกายทั้งสิ้น 3,630 คน จาก 14  คณะ 1  สถาบัน  ขณะนี้โรงพยาบาลไดเตรียมความพรอมแลวในทุกๆ ดาน ทั้งดานบุคลากรทางการแพทย  สถานที่ตรวจรางกาย  ณ ชั้น 1และ ชั้น 2อาคารปยชาติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย โดยทางโรงพยาบาลไดจัดทีมแพทยและพยาบาลเพื่อรองรับการตรวจดังกล าวอยางเต็มที่

ทั้งนี้การตรวจสุขภาพในปนี้ทุกคนจะตองผานจุดบริการ 5 จุด คือ

จุดที่ 1 ซื้อคูปองตรวจสุขภาพ 

จุดที่ 2 ตรวจเอกสาร

จุดที่ 3 ตรวจรางกาย (วัดความดันโลหิตและพบแพทย)

จุดที่ 4 เอกซเรยปอด และ

จุดที่ 5  ประทับตรา  “CHECK UP”  บนใบผานการตรวจสุขภาพนักศึกษาและใหเจาหนาที่เซ็นชื่อกํากับ     การตรวจสุขภาพจะครบถวนสมบูรณเมื่อนักศึกษาผานจุดบริการทั้ง 5  จุด  และใบผานการตรวจสุขภาพนักศึกษาไดรับการประทับตรา“CHECK UP”  โดยใหเจาหนาที่เซ็นชื่อกํากับ

สําหรับหลักฐานที่ผูเขารับการตรวจสุขภาพจะตองเตรียมมาในวันตรวจสุขภาพ ไดแก

1. คาธรรมเนียมในการตรวจรางกาย  คนละ  120  บาท

2. เอกสารการตรวจสุขภาพที่  Print   จากเว็บไซตของสํานักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.tu.ac.th)

3. แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ (AD 01)

4. ใบเอกซเรยปอด  (AD  02)

  5. แบบคํารองขอขึ้นทะเบียนผูมีสิทธิในโครงการประกันสุขภาพถวนหนา (AD  03)

6. แบบขอมูลผูปวยใหม (AD  04)  (เฉพาะนักศึกษาที่มีสิทธิขาราชการ)

7. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถาย

8. ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดํา  และโรงพยาบาลขอความรวมมือผูเขารับการตรวจรางกายแตงกายดวยชุดนักเรียน ไมสวมสรอยคอและเสื้อที่ติดกระดุมเหล็ก  เพื่อการเอกซเรยปอดจะไดรับผลที่ถูกตอง โดยไมตองงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน