รับตรง หลัง Admissions เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปากร 2555


สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. สาขาเทคโนโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
    รับจำนวน 40 คน
2. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   (การออกแบบแอนิเมชั่น) 
   รับจำนวน 30 คน
3. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   (การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ) 
   รับจำนวน 40 คน
4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   (การออกแบบเกม) 
   รับจำนวน 30 คน
 
กำหนดการ

เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ (เท่านั้น) 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 20.00 น.

ปิดรับสมัคร : วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
เวลา 12.00 น.

วันประกาศผล : วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
เวลา 12.00 น.

วันสัมภาษณ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2555
 ขอให้ผู้สมัครเตรียมพร้อมในการมอบตัว และเข้าหอพัก พร้อมกับ นศ. ในระบบ admission กลาง

คัดเลือกผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) มีค่าน้ำหนักร้อยละ 20
  • ผลการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 30
  • ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 10
  • ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ให้ค่าน้ำหนักร้อยละ 0 – 40
      71-PAT1  ร้อยละ 10
      72-PAT2  ร้อยละ 30
  • ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสม ก่อนรับเข้าศึกษา ไม่คิดค่าน้ำหนักคะแนน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดศึกษาจาก
 
หมายเหตุ
  • หากผ่าน ระบบ Admission กลางเข้ามาเรียนใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ต้องการจะเปลี่ยนสายวิชา ต้องสมัครใหม่ในครั้งนี้เท่านั้น
 

สมัครเข้าศึกษาต่อ

ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะฯ
ขอแนะนำให้อ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะฯ
ที่เว็บไซต์ 
http://www.ict.su.ac.th/th/special/admission2012/