เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ทุกคณะ - สาขา Admissions 2555

UploadImage
หลัง จากที่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับนิสิต นักศึกษา (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 ของวันที่ 7 พ.ค.ทางเว็บไซต์ของ สอท.www.cuas.or.th และหน่วยงานเครือข่ายอีก 19 แห่งไปแล้วนั้น

สรุปข้อมูลในปีนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 122,169 คน สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกรวม 90 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 723 คณะ/สาขาวิชา ซึ่งมีรหัสคณะ/สาขาวิชาให้เลือกทั้งสิ้น 3,598 รหัส

มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ทั้งหมด 82,102 คน จากจำนวนที่เปิดรับทั้งหมด 140,828 คน ประกอบด้วย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด/กำกับ สกอ.78,161 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 102,099 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง 64,248 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 76,778 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ/มหาวิทยาลัยราชมงคล 13,913 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 25,321 คน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น 156 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 156 คน

และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3,785 คน จากจำนวนที่เปิดรับ 38,573 คน

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ระหว่าง 14-16 พ.ค.นี้

นอกจากนี้ สอท.ได้เปิดเผยข้อมูลตะแนนสูงสุด  - คะแนนต่ำสุด ในปี 2555 นี้ ทุกคณะ / สาขา แล้ว

โดยตรวจสอบได้ที่นี่ ...

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
การคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2555