รอบหลัง Ad / โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบเพิ่มเติม แม่ฟ้าหลวง


ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้
. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๑.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
๑.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕ เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)โดยมีความสามารถทางด้านกีฬา
๑.๖ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคการศึกษา ดังนี้
- แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
- แผนการศึกษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
๒.๑ หลักฐานการสมัคร
๑.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด๑นิ้ว
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๓.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ-สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ
๔.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน(รบ.๑ หรือปพ.๑)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบการศึกษา
๕. สำเนาการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท
๒.๒ ใบสมัคร
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๑ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.admission.mfu.ac.th/
๒.๓ การยื่นใบสมัคร และการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ และเตรียมหลักฐานการสมัครตามข้อ ๒.๑ ทำการชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาย่อยมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี ๔๒๙-๑-๐๐๐๑๑-๖ แล้วให้จัดส่งเอกสารการสมัครมายังสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


เรียน คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
(ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)
 

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๔. การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสำนักวิชา ๒ ชั้นที่ ๔
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทางhttp://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๘๒๑-๓
๖. การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่ เวลา ๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น ณ อาคารกีฬาเฉลิม พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.thหัวข้อ ข้อมูลประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๕๕

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
 
ใบสมัครโควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบเพิ่มเติม [ 83.29 KB]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น