โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2556

โควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร
  ประเภทโควตาโรงเรียนและโควตาจังหวัด
  ประเภทโควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทโควตานักกีฬา
    ประเภทโควตาดนตรีและนาฏศิลป์
    ประเภทโควตาเด็กดีมีคุณธรรม
    ประเภทโควตา สอวน.
    ประเภทโควตาผู้พิการ
        เอกสารแนบท้ายประกาศฯ เรื่อง ประเภทโควตาพิการ (จำนวนรับเข้า ประเภทความพิการ )
        ประกาศกระทรวง ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552
เว็บไซต์หลัก http://www.sut.ac.th/ces/2556_Quota2556/ApplicantQ.html