รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา2555 รอบ 2


รับ สมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา2555 รอบ 2  รับสมัครวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555 
 
เว็บไซต์หลัก  http://www.catc.or.th/2010/index.php