เครียด! รับตรงเทคนิคการแพทย์ มธ.ปีนี้แข่งขันสูงถึง1:215

UploadImage

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่าการรับตรงของมธ. ในปีการศึกษา 2555  นั้นทางมหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา 1,674 คน แต่มีผู้มาสมัคร  42,140 คน ทำให้มีอัตราการแข่งขันสูงถึง 1:25.2  ซึ่งสูงมากกว่าปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีแผนรับนักศึกษา 1,572 คน แต่มีผู้มาสมัคร  28,847 คน อัตราส่วนการแข่งขัน 1 : 18.4

หากเจาะลงรายคณะ พบว่าอัตราการแข่งขันเพิ่มขึ้นเกือบทุกคณะและสาขาวิชา ทั้งสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยคณะที่ได้รับความสนใจและมีอัตราการแข่งขันสูงมาก คือ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มีอัตราการแข่งขัน1:215 รอง ลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราแข่งขัน1:75 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีอัตราแข่งขัน1:72 สำหรับสายสังคมศาสตร์ เช่น คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ อัตราส่วนการแข่งขัน 1:44 คณะนิติศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1:18

“ระบบรับตรง ช่วยให้คณะหรือสาขาวิชาต่างๆ สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อ และไม่มีการย้ายคณะภายหลัง ตลอดจนลดอัตราการรีไทน์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้มีความเข้าใจในสาขาที่ตนเรียน  เช่น กรณีคณะรัฐศาสตร์ พบว่า นักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในทั้ง 3 สาขาวิชาของคณะ เป็นนักศึกษาที่ผ่านระบบรับตรง ส่วนสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) พบว่า การรับนักศึกษาผ่านระบบรับตรง ช่วยทำให้อัตราการรีไทน์ ลดลงอย่างมาก ขณะที่บางสถาบันรับนักศึกษาผ่านแอดมมิชั่นกลาง พบว่ามีนักศึกษารีไทน์ 15%  ส่วนการรับตรงรีไทน์ 5 %เท่านั้น” ศ.ดร.สมคิด กล่าว.(ข่าวเดลินิวส์)