สวนสุนันทา รับภาคพิเศษ นิเทศศาสตร์

                                UploadImage

                 นิเทศศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคบ่าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชาที่เปิดสอน
วิทยุและโทรทัศน์  
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
วิทยุกระจายเสียง
การภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดง
การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
วารสารสนเทศ
การโฆษณาและสื่อสารการตลาด
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า

การรับสมัคร
รับสมัครถึงวันที่  20  เมษายน  2555
สัมภาษณ์วันที่  20  เมษายน 2555
ประกาศผล  21  เมษายน 2555
มอบตัว  28-29  เมษายน 2555
เปิดเรียน  11  มิถุนายน  2555

ตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.fms.ssru.ac.th
โทรศัพท์  0-2160-1090,     0-2160-1491,    0-21601492

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น