ม.แม่ฟ้าหลวง รับตรง สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ฯ

ทางด้าน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระบบโควตาพิเศษ) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ซึ่งเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๑.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง

          ๑.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          ๑.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          ๑.๕ ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จ

                การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการศึกษา

          ๑.๖ เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๖ ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

          ๑.๗ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้าน มัลติมีเดีย กราฟิก และแอนิเมชั่น เป็นต้น


รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

          ๒.๑ หลักฐานประกอบการสมัคร

          ๒.๑.๑. รูปถ่ายขนาด๑นิ้วสำหรับติดใบสมัคร(รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)

          ๒.๑.๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          ๒.๑.๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีที่ชื่อ- สกุลปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐาน อื่นๆ)                                                 

          ๒.๑.๔. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖ ภาคการศึกษา

          ๒.๑.๕. สำเนาใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ
 (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ ๑.๗)

          ๒.๑.๖. สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท

          ๒.๒ กำหนดการรับสมัคร

                   วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ถึง วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

          ๒.๓ ขั้นตอนการสมัคร

          ๒.๓.๑  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ ๒ ดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน

          ๒.๓.๒ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัคร ๓๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่บัญชี ๔๒๙-๑-๐๐๐๑๑-๖ แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครตามข้อ ๒.๑ ได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

            ช่องทางที่ ๑ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามที่อยู่ด้านล่าง ถึง วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

            ช่องทางที่ ๒ ส่งทางโทรสาร หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๖๗๔๓ และทาง E-mail (g_feebee@hotmail.com)หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักวิชา ๑ ชั้น ๓ ภายในวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น


**ตัวอย่างหน้าซองจดหมาย**

เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด

             อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทาง http://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒การสอบคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยให้นำแฟ้มสะสมงานมาแสดงด้วย

          สถานที่สอบ  - เชียงราย สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง     

(กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด
เลือก)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

            วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทาง  และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒

                                                         
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ระบบโควตาพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕