ม.แม่ฟ้าหลวงให้ทุนผลิตอาจารย์ปริญญาโท

UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนโครงการผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศ ระดับปริญญาโท ประจำปี 2555

                 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการ ผลิตอาจารย์สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อศึกษาวิชาภายในประเทศระดับปริญญาโทประจำปี2555

1.   วัตถุประสงค์
                   วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีศักยภาพ และมีผลการเรียนในระดับดีเด่น ได้พัฒนาตนเองเพื่อเป็นอาจารย์ในสาขาที่มหาวิทยาลัยต้องการ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างอนาคตที่ดีให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

2.   จำนวนทุน 
กำหนดให้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ดังนี้


ลำดับที่ สาขาวิชา ประเภท ระดับ
1
2
3
4
5
กฎหมายระหว่างประเทศ(กฎหมายอาเซียน)
การจัดการธุรกิจการบิน
การบัญชี
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
บัณฑิต มฟล.
บัณฑิต มฟล.
บัณฑิต มฟล.
บัณฑิต มฟล.
บัณฑิต มฟล.
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

3.   คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
3.2เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเป็นผู้ที่มีผล       การเรียนเฉลี่ย (GPA)3.00 ขึ้นไป
3.3เป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาวิชาหรือวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะศึกษา
3.4เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี
3.5เป็นผู้เข้าใจและยอมรับการทำงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในระบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
3.6 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณสมบัติของความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อาจารย์

4.  การสมัครเพื่อรับการสอบคัดเลือก
4.1ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดในวันและเวลาทำการตามกำหนด การ ดังนี้


วัน/เดือน/ปี ขั้นตอน สถานที่สมัคร /สอบคัดเลือก /
 การประกาศผล
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม2555
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง(ในวันและเวลาราชการ)
หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS)
ตามที่อยู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
(วงเล็บมุมซอง “สมัครรับทุนโครงการผลิตอาจารย์ สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555”)
กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันจันทร์ที่
14 พฤษภาคม 2555ตามที่ประทับตราลงวันที่
ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียน(WWW.MFU.AC.TH)
หมายเหตุ : วัน เวลาและสถานที่ในการสอบข้อเขียน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
ส่วนการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่333หมู่ที่1 ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย57100
โทร.             053-916053     
หรือ WWW.MFU.AC.TH
(ข่าวประชาสัมพันธ์)

 

4.2   ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานดังนี้
4.2.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความเรียบร้อยพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและ
         แว่นตาสีดำถ่ายไม่เกิน6เดือนขนาด1” x 1.5” จำนวน1รูป
สำเนาปริญญาบัตร
4.2.2    ใบแสดงผลการเรียน(Transcript of Records)
4.2.3  สำเนาบัตรประชาชน
4.2.4  สำเนาทะเบียนบ้าน

5.   การคัดเลือกและวิธีการในการคัดเลือก
5.1   นอกจากผู้สมัครรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับทุนตาม ข้อ 3 แล้ว ผู้สมัครรับทุนจะต้องเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับการศึกษาและการปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนเช่นบุคลิกภาพทัศนคติความถนัด พื้นฐานประสบการณ์รวมทั้งความพร้อมในการเข้าร่วมทีมงานทางวิชาการในตำแหน่ง อาจารย์โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และวิธีการอื่นๆที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด
5.2   ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนที่ได้คะแนนสูงสุดจะมีสิทธิ์ได้รับทุนก่อนผู้สมัครที่ได้คะแนนต่ำลงมาตามลำดับ
5.3   การประกาศรายชื่อจะประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ได้รับทุนแต่ละทุนเท่านั้น
5.4   ผู้รับสมัครรับทุนสามารถสมัครได้เพียงหนึ่งสาขาวิชา

6.   การทำสัญญารับทุน
                 ผู้รับทุนต้องทำสัญญารับทุนตามระเบียบณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภายในระยะเวลา ไม่เกิน30วันนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้รับทุน

7.   ระยะเวลาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
7.1   ให้ทุนอุดหนุน ทุนละไม่เกิน  2  ปี
7.2   หากผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการให้ทุนอุดหนุนดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการขยายการศึกษาต่อได้ครั้งละไม่เกิน6เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น