สุดอนาถ..จบปริญญา ว่างงาน มากที่สุด 9.8 หมื่นคน

UploadImage

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดเผยภาวะการทำงานของประชากร เดือนมกราคม พ.ศ.2555

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนมกราคม 2555พบว่ามีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป 54.28ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.62ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.92ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.15แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.78แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 15.66ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

จำนวนผู้มีงาน 37.92ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 13.39ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 24.53ล้านคน

สำหรับจำนวนของผู้ที่ว่างงานในเดือนมกราคม 2555มีจำนวนทั้งสิ้น 3.15แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554มีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 5.9หมื่นคน(จาก 3.74แสนคน เป็น 3.15แสนคน) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนธันวาคม 2554ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.43แสนคน (จาก 1.72แสนคน เป็น 3.15แสนคน)

ส่วนการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุระหว่าง 15-24ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.9ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 3.8เป็นร้อยละ 2.9เมื่อเปรียบเทียบกันเดือนธันวาคม 2554ที่ผ่านมากลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.5เป็นร้อยละ 2.9

สำหรับระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานในเดือนมกราคม 2555พบว่า ผู้ว่างงานที่มีการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนมากที่สุด 9.8หมื่นคน(ร้อยละ 1.4) รองลงมาเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8.3หมื่นคน(ร้อยละ 1.5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.5หมื่นคน(ร้อยละ 1.0) ระดับประถมศึกษา 4.8หมื่นคน (ร้อยละ 0.6) และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.1หมื่นคน (ร้อยละ0.2) เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2554พบว่า จำนวนผู้ว่างงานลดลงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด 4.2หมื่นคน รองลงมาคือผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.6หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.5หมื่นคน และจำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.3หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.1หมื่นคน ตามลำดับ

หากพิจารณาอัตราการว่างงานเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการว่างงานสูงที่สุดคือร้อยละ 1.1รองลงมาเป็นภาคกลางมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8กรุงเทพมหานครร้อยละ 0.7ภาคเหนือร้อยละ 0.6และภาคใต้ร้อยละ 0.5 :ข้อมูลมติชนออนไลน์

ดูรายงานฉบับเต็มที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/lfs55/reportJan.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น