เผยเด็กสมัครแอดมิชชันกลางกว่า 1.2 แสนคน ทปอ.เตือนอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อ

 
   สมัครและยืนยันแอดมิชชันกลางแล้ว 122,169 คน ประธาน ทปอ.เตือนตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cuas.or.th ขณะที่ สกอ. เตรียมเปิดรับสมัครทุน นร.ใต้ วันที่ 9-11 พฤษภาคม นี้


       ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบ กลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชันกลาง ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาการชำระเงินไปเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครและชำระเงิน จำนวน 122,169 คน จากผู้สมัครจำนวน 129,550 คน มีผู้ไม่ชำระเงิน จำนวน 7,381 คน อย่างไรก็ตาม แม้ในปีนี้จะมีระบบการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่ยอดรับสมัครแอดมิชชันกลางยังใกล้เคียงปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นเพราะนักเรียนบางคนเมื่อติดรับตรงแล้วแต่เป็นคณะที่ไม่ชอบจึงสละ สิทธิ์และมาสมัครแอดมิชชันกลางแทน

อย่างไรก็ตาม ขอฝากนักเรียนที่สมัครแอดมิชชันกลางทุกคนให้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเอง ให้เรียบร้อย และในวันที่ 29-30 เม.ย.นี้ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) จะเปิดให้นักเรียนเข้ามาตรวจเช็คว่ารายชื่อของตนเองนั้นถูกตัดสิทธิจากแอดม มิชชันกลางหรือไม่ และเช็คข้อมูลผลคะแนนสอบต่าง ๆที่นำมาใช้ในการแอดมมิชชันกลางที่มีอยู่ในมือกับที่สอท.มีอยู่นั้นตรงกัน หรือไม่ เช่น คะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT เป็นต้น โดยตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ สอท. www.cuas.or.th และถ้าตรวจเช็คข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้ติดต่อที่ สอท.โดยตรง โทร.0-2354-5155-6

ด้านนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีมติเห็นชอบปฎิทินการดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่สนใจจะเข้าร่วม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิ ลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เฉพาะในส่วนของนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน จำนวน 125 ทุน โดยรับสมัคร วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 พ.ค.55 สอบสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจติดตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สก อ.)เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2555 หรือ สอบถามโทร. 0-2610-5468

Credit   Manager.co.th