ทุน BU CREATIVE ม.กรุงเทพ รับถึง14 มี.ค.นี้

UploadImage

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชการศึกษาใหม่ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 50 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา พร้อมนำเสนอ Portfolio ผลงานสร้างสรรค์รอบที่ 2: ตั้งแต่วันนี้ จนถึงที่วันที่ 14 มีนาคม 2555 นี้เท่านั้น
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.       กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2.       มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE ของมหาวิทยาลัย
3.       กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จะได้รับทุนตั้งแต่เริ่มมีผลงาน สร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
4.       ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุน
1.       ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
2.       เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน และรายงานผลงานแก่คณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE เพื่อพิจารณาในการให้ทุนในปีการศึกษาต่อไป โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา หากไม่เป็น ตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา จนกว่าจะทำคะแนนเฉลี่ยสะสม
ได้ 2.00 ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
3.       ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
4.       ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เอกสารประกอบการสมัคร
1.       สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2.       แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
3.       หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.       รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
5.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
7.       เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุด

การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขต หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

Download ใบสมัครทุน BU CREATIVE
- ใบสมัครทุนหลักสูตรไทย
- International Application Form

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น