ธรรมศาสตร์รับป.โทเทคนิคการแพทย์

UploadImage


คณะสหเวชศาสตร์สาขาวิชา    สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา    2555


ช่วงวันที่เปิดรับสมัคร  
ตั้งแต่วันนี้  - 15 มีนาคม 2555

   
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสถาบัน
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกรณีที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

3. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) กรณีที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดนี้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ อาจมีมติให้เข้าศึกษาได้ แต่ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสอบให้ได้ระดับ P ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการสอบการค้นคว้า อิสระ

4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541

   
วิธีการสมัครสอบ
รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่ www.reg.tu.ac.thตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2555
ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ตั้งแต่วันนี้- 16 มีนาคม 2555

   
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ    350.00 บาท

   
รายวิชาที่ต้องสอบ
วิชาความรู้ทั่วไป / วิชาความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ    วันที่สอบ 31 มีนาคม 2555    เวลา 09:00 - 11:00

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น