คณะวิทย์ฯการกีฬา ม.บูรพารับปริญญาโท-เอก

UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555จำนวน 12คน สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25เมษายน 2555

           สาขาวิชาที่รับสมัคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการออกกำลังกายและการกีฬา
-กลุ่มวิชาการสอนทางการออกกำลังกายและการกีฬา

           คุณสมบัติผู้สมัคร
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬาได้แก่ พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ กายภาพบำบัด โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา การบริหารจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษาและสารสนเทศ ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ส่วนสาขาวิชาที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณา

           คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาเอก
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้แก่ พลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ กายภาพบำบัด โภชนาการ /วิทยาศาสตร์การอาหาร พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา การศึกษา การบริหารจัดการ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพารับรอง ส่วนสาขาวิชาที่นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ พิจารณา เป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 1คน และอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่เคยสอนในระดับปริญญาโท 2คน
           หลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว
1.ใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองปริญญา(ฉบับจริง)พร้อมถ่ายสำเนา
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
3.สำเนาทะเบียนบ้านที่ถ่ายจากฉบับเจ้าของบ้าน
4.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือหลักฐานการสมรส พร้อมถ่ายสำเนา(ถ้ามี)
5.ใบรับรองแพทย์
6.รูปถ่ายขนาด 1นิ้วหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือชุดสากลนิยม หรือเครื่องแบบข้าราชการ(ให้เตรียมมาอย่างน้อย 6ใบเป็นรูปสี)

           สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์  0-3810-2060      ,            0-3839-0045     
            หรือดูรายละเอียดที่เวบไซต์ http://css.buu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น