ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่มเปิดคัดมอบทุนทุกประเภท

UploadImage
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) มอบทุนสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ หลายประเภท  สำหรับระดับปริญญาตรี อาทิ ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ทุนศิลปินและสื่อมวลชน ทุนคนเก่งกีฬา และ ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ มี  2 ประเภท คือ

1. ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (ทุน กยศ.)

2. ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่

 ทุนเรียนดี
- ทุนไสว- สนั่น
- ทุนนักศึกษาเข้าใหม่เรียนดี
- ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง

ทุนสนับสนุนการศึกษา
- ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
- ทุนตัวแทนจังหวัด
- ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ

ทุนเสริมโอกาส
- ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่
- ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนความสามารถพิเศษ
- ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
- ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
- ทุนนักกีฬาดีเด่น คลิกเพื่อดูรายละเอียด
- ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ

ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือDownload ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)

  เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)
o        สำเนาทะเบียนบ้าน
o        สำเนาบัตรประชาชน
o        สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
o        ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
o        รูปถ่ายบ้านที่ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ปรากฎอยู่ในรูปบ้านด้วย (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)
o        เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบ ครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)

  การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา
o        ส่งด้วยตัวเองที่จุดรับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
o        ส่งใบสมัครทาง e - mail  (กรอกใบสมัครแล้ว ให้ Scan ส่งแนบไฟล์มาที่  fund@dpu.ac.th ) โดยผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น