จุฬาฯ คัดคนเก่งกีฬา เรียนครุฯ - วิทย์กีฬา

UploadImage

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่น ระดับชาติทางกีฬา (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบ2) เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 26 คน
 
การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 มีนาคม 2555

            คุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2554 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.มีผลงานด้านกีฬาดีเด่นระดับชาติประเภท ซอฟท์บอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฟุตบอล ยิงปืน รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ ฮอกกี้
4.มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติตามเกณฑ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาผลงานนับตั้งแต่ปี 2552-2555  (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 23 มีนาคม2555)ดังต่อไปนี้
4.1เป็นนักกีฬามาตรฐานระดับสากล โดยมีตำแหน่งระดับโลกอย่างชัดเจน หรือ
4.2เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก กีฬามหาวิทยาลัยโลก เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ หรือ
4.3เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือนักเรียนไทย หรือยุวชนทีมชาติไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนทีมชาติไทยหรือกีฬานักเรียนนานาชาติ หรือ
4.4ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ
4.5ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย หรือเทียบเท่า ซึ่งจัดหรือได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬา หรือ
4.6ได้อันดับที่ 1-3 ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
5.ไม่เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงหรือโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวในระยะอันตรายที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
            เอกสารการสมัคร 
1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด3 x 4 ซม.ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน)
2.  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คำนวณจากผลการ   เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 5  ภาคการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลัง  ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 6 ภาคการศึกษา  สำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วให้นำผลการศึกษาล่าสุดจากสถาบัน เดิมมาแสดงด้วย  (เอกสารผลการเรียน จะต้องเป็นเอกสารที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียนหรือสถาบัน)
3.  สำเนาประกาศนียบัตร  หรือใบรับรองผลงานการแข่งขันและความสามารถทางกีฬาจาก   คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ/หรือสมาคมกีฬาแห่ง ประเทศไทย (โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) และ/หรือ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำเนาประกาศนียบัตรหรือใบรับรองระดับนานาชาติที่เจ้าภาพออกให้ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)
4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า–หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5.  สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
6.  สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
            สนใจส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปที่โครงการพัฒนากีฬาชาติ สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น