ม.หอการค้าไทย เปิดสาขาศิลปะการแสดง สร้างบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน

UploadImage

         หากคุณมีความฝันที่จะเก่งรอบด้านในวงการบันเทิง

         
.อยากเรียนแบบเน้นให้ปฏิบัติงานได้จริง และครอบคลุมสื่อการแสดงทุกสื่อทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์

           มีรายวิชาบังคับให้นักศึกษาเรียนทั้งด้านการแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การผลิต   และการจัดการการแสดงของทุกสื่อ ได้แก่ สื่อเวที สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์

           รวมทั้งรายวิชาเลือกเช่น ศิลปะการแสดงอาเซียน การสร้างสรรค์และการจัดการงานสาธารณบันเทิง
ฯลฯ

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2555 คือคำตอบที่ใช่ในวันนี้...

ปรัชญา
            ประสานศิลป์และธุรกิจ ปลูกฝังจิตคุณธรรม สร้างผู้นำศิลปะการแสดง

วัตถุประสงค์
                1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้าน ศิลปะการแสดง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในวงการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดกว้างไกล มีทักษะในการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ และมีทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความเข้าใจสังคม ธรรมชาติ และพฤติกรรมของมนุษย์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
                3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันในประชาคมอาเซียน

จุดเด่น
              1. เน้นให้นักศึกษามีศักยภาพที่จะไปทำงานด้านศิลปะการแสดงและธุรกิจบันเทิงใน ประชาคมอาเซียน ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านอาเซียน

              2. เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้จริง และครอบคลุมสื่อการแสดงทุกสื่อทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ มีรายวิชาบังคับให้นักศึกษาเรียนทั้งด้านการแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท การผลิต   และการจัดการการแสดง (ของทุกสื่อ ได้แก่ สื่อเวที สื่อโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์) รวมทั้งรายวิชาเลือกเช่น ศิลปะการแสดงอาเซียน การสร้างสรรค์และการจัดการงานสาธารณบันเทิง ศิลปะการขับร้องสำหรับการแสดง ละครเพลง การตลาดสำหรับงานศิลปะการแสดง การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับงานศิลปะการแสดง การสร้างสรรค์บทสำหรับสื่อนฤมิต ฯลฯ 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.     งานด้านศิลปะการแสดงเช่น นักแสดง ผู้กำกับการแสดง ผู้เขียนบท ผู้กำกับเวที ผู้ออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ในการแสดงฯลฯ

2.       งานด้านการผลิตและการจัดการการแสดงเช่น โปรดิวเซอร์ ผู้จัดการแสดง ผู้จัดอีเว้นท์ ผู้จัดการกองถ่ายฯลฯ

3.       งานด้านการวิจารณ์เช่น นักวิจารณ์ศิลปะการแสดง

4.       งานด้านการศึกษาและการอบรมเช่น ครูอาจารย์ วิทยากรด้านศิลปะการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ

5.       งานด้านผู้ประกาศและพิธีกร

คุณสมบัติผู้เรียน
1.       มีความมุ่งมั่นและความฝัน

2.       มีความขยัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด

ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่


http://newtrend.utcc.ac.th/utcc.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น