สวนดุสิต เปิดรับ อบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 5

                                    UploadImage

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 5 ภาษาอังกฤษ

      ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน  2555 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2 สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 02-2445411-2 / 089-4818361 (ทราย)


     คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าอบรมมีดังต่อไปนี้
1) สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
3) เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
4) ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือยาเสพติดให้โทษ หรือโรคติดต่อร้ายแรง
5) ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
6) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ


      หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จำนวน 3 รูป
2. สำเนาวุฒิบัตรหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตัวจริง จำนวน 3 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล จำนวน 3 ฉบับ (ถ้ามี) (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
6. หนังสือรับรองจากบริษัทนำเที่ยวว่าเป็นมัคคุเทศก์ในสังกัด จำนวน 3 ฉบับ (ถ้ามี)


      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )      สถานที่รับสมัคร
สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 2 สำนักงานศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โทร. 02-2445411-2 / 02-241-6543-4 / 089-4818361
โทรสาร 02-6689411
อีเมล์ hcd_suandusit@hotmail.com 
เว็บไซต์ :  http://www.hcdsuandusit.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น