ปฏิทินการรับสมัคร ระบบรับตรงกลาง สถาบันพระบรมราชชนก 2555

         วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ  ในระบบรับตรงกลางออกมาดังต่อไปนี้

      
กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราช-ชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2555
ธันวาคม 2554
เป็นต้นไปสถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร
16 มีนาคม 2555
ถึงวันปิดรับสมัคร
(20 เมษายน 2555)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
  http://admission.pi.in.th
3. การรับสมัคร
  • เลือกได้ไม่เกิน 4 อันตับ
  การชำระเงินค่าสมัคร
  • อันดับแรก 100 บาท
  • อันดับต่อไป อันดับละ 50 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
1-20 เมษายน 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
 

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
4. การตรวจสอบคะแนน O-NET GAT และ PAT2
  การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
26-30 เมษายน 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
    โทรศัพท์ 08 4384 6738
08 4384 6782
08 7057 9801
08 7058 0441
08 7082 6702
08 8501 6036
08 8501 6354
08 8501 6387
08 9862 7449
    โทรสาร 0 2590 1830
0 2590 1831
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐาน และสัมภาษณ์ รอบที่ 1
6 พฤษภาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
6. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์
7-11 พฤษภาคม 2555
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
  * กรณีที่ตรวจร่างกายไม่ครบทุกรายการ ทางสถานที่สัมภาษณ์อาจจะไม่ให้ผ่านผลการตรวจร่างกายได้
7. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 1
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์
14 พฤษภาคม 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
16 พฤษภาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
9. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
16-17 พฤษภาค 2555
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์ รอบที่ 2
21 พฤษภาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
11. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ไปตรวจร่างกาย
ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการก่อนวันสัมภาษณ์ และให้นำผลการตรวจร่างกายมายื่นในวันสัมภาษณ์
22-24 พฤษภาคม 2555
โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ทุก รายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
  * กรณีที่ตรวจร่างกายไม่ครบทุกรายการ ทางสถานที่สัมภาษณ์อาจจะไม่ให้ผ่านผลการตรวจร่างกายได้
12. การตรวจสอบคุณสมบัติ รอบที่ 2
  • ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
  การสัมภาษณ์
  • เข้าสอบสัมภาษณ์
25 พฤษภาคม 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
29 พฤษภาคม 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
14. การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
 
ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
30-31 พฤษภาคม 2555
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15.

การรายงานตัวเข้าศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
การปฐมนิเทศ
4 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
16. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพิ่มเติม
5-10 มิถุนายน 2555
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
 
เว็บไซต์
ป้ายประกาศ
17. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
11 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
18. การตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ เพิ่มเติม
 

ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ยื่นผลการตรวจร่างกาย
สอบสัมภาษณ์
  กรณีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ให้รายงานตัวเข้าศึกษา
 
ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
ชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
11 มิถุนายน 2555
วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น