อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 20 สถาบันขงจื้อ มก.

      UploadImage


     สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 20 ระหว่าง วันที่ 9 มิถุนายน 2555 – 19 สิงหาคม 2555 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ในวันเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้อง 201 ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-5566 ต่อ 2202 โ
ทรสายตรงและโทรสาร : 0-2579-0726
เว็บไซต์ www.confucius.hum.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น