รับตรง วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

UploadImage

           คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษา ต่อในระดับรับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับ โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2555  โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า  28 หน่วยกิต
2. มีผลสอบ  O-NET  GAT  PAT
3.  ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.  เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆมาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
5. ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา
6.  มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจนจบหลักสูตรการศึกษา

จำนวนรับเข้าศึกษา
         รับเข้าศึกษาเพิ่มเติมในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษฯ โดยรับจำนวนจำกัด

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3รูป
2. สำเนาผลสอบ  O-NET  GAT  PAT
3.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การขอรับใบสมัคร
ขอรับใบสมัครได้ที่โครงการหลัก สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ อาคาร 8 ชั้น 3ห้องธุรการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 จนถึงวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
  
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม  73140
โทร. สายตรง 034-281075 ต่อ 7523 และ 034-352853 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ http://cpe.eng.kps.ku.ac.th 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น