ไปเรียนปริญญาโทฟรี ๆ ที่อินโดนีเซีย

UploadImage

ยังคงมีทุนดีดีมามอบให้นักศึกษาชาวไทยเรา อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุนที่มาจากประเทศในอาเซียนของเรา อันถือเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะได้ออกไปแสวงหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

                วันนี้เป็นทุนของประเทศ “อินโดนีเซีย” ซึ่งให้ต่อเนื่องหลังจากเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ได้ประกาศให้ทุนระดับปริญญาตรีไปแล้ว คราวนี้เป็นทุน “ปริญญาโท”

                ความน่าสนใจก็คือ ให้นักศึกษาไปเรียนในสาขา มนุษยศาสตร ์ วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ซึ่งเมื่อดูสาขาแล้วล้วนแต่เป็นสาขาที่มีความต้องการและสำคัญสำหรับประเทศไทยเรารวมทั้ง “ประชาคมอาเซียน” ด้วย

                สำหรับข้อมูลของทุนนั้นก็มีดังนี้...เป็นทุนในโครงการ “Developing Countries Partnership Scholarship”  ประจำ ปี  2555/2556     เพื่อไปศึกษาในสาขา มนุษยศาสตร ์วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่สถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 3ปี
              
              เงื่อนไขทุนกำหนดไว้ว่า ผู้ ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องเข้าศึกษาภาษาอินโดนีเซีย และโครงการเตรียมความพร้อม 1ปี และหลักสูตรปริญญาโท 2ปี โดย เริ่มหลักสูตรตั้งแต่เดือนกันยายน 25 55- สิงหาคม 2558

           คุณสมบัติ

-     ผู้สมัครรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน 25ปี

- สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผลคะแนน TOEFL 450คะแนน

-มีสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.knb.dikti.go.id

รับสมัครภายในวันที่ 30มี.ค. 2555 ท่าน ที่สนใจ ให้ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น