ม.หอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมโอกาสการศึกษา

UploadImage


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาประกอบด้วยทุนความสามารถพิเศษ ทุนทายาทเกษตรกร และ ทุนทายาท SMEเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลทุน

1. ทุนความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
-มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ประเภท 1 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 20,000 บาท
ประเภท 2 ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท ตลอด 4 ปี รวมเป็นจำนวน 40,000 บาท
ประเภท 3 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษ
-ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
-ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีถัดไป
-ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสําเร็จการศึกษา
-นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
-ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
-ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

2. ทุนทายาทเกษตรกร

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
-เป็นบุตร/หลาน ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นทุนการศึกษากึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต และค่าปฏิบัติการต่อเนื่องตลอด 4 ปีการศึกษา

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
-ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 จะถูกตัด-สิทธิ์ในปีถัดไป
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย
-ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
-ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

3. ทุนทายาทธุรกิจ SME

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
-ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
-เป็นบุตร/หลาน ผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
-มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
-เป็นผู้มีความประพฤติดี
-ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาภาคการศึกษาละ 5,000 บาท ตลอด 4 ปี เป็นจำนวน 40,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
-ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-ต้องรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากแต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะถูกตัดสิทธิ์ในปีถัดไป
-นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานวิชาการและ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย
-ต้องไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติ
-ผู้รับทุนต้องชำระและรับอุปกรณ์ไอทีตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ:เงื่อนไขการรับทุนอยู่ภายใต้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองส่งเสริมการรับนักศึกษา อาคาร 12 ชั้น 1 โทร. 02-697-6761-8

สามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น