เครือข่าย ม.อาเซียน ให้ทุนเรียนต่อป.โท


 UploadImage


                ประเด็นหนึ่งในระหว่างนี้ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ของไทยเรามีความตื่นตัวก็คือ การเตรียมความพร้อมบุคคลากรระดับ “ผู้นำ”ที่ จะมาเป็นหัวขบวนขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ ซึ่งการเตรียมพร้อมดังกล่าวผู้ที่จะมาทำหน้าที่รับผิดชอบจำเป็นต้องมีครบ ทั้งความรู้ ความเข้าใจ และ “ประสบการณ์”


                คำว่า “ประสบการณ์” นี่ แหละครับ ผมเห็นว่ามันจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้เพื่อนบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิต รู้วัฒนธรรมของเขาว่ามีประเพณีปฏิบัติกันอย่างไร อันจะทำให้สังคมไทยเรา มีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น

                วันนี้ผมเลยหยิบเอาเรื่องทุนดีดี มาฝากกัน สำหรับอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาก็สามารถขอทุนกันได้ ลองดูรายละเอียดกันนะครับ...
 
                สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาระหว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอา เซียน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในประวัติ  ศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของอาเซียนอันนำไปสู่การสร้างประชาคมอาเซียนร่วมกัน สำนักงานฯจึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ไปเรียนต่อระดับมหาบัณฑิต
 
           ข้อมูลทุน
           -  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากร ไปเรียนต่อระดับมหาบัณฑิต
           - ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ปี
           -  เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2555
 
          คุณสมบัติผู้ขอทุน
          - เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาจารย์ บุคคลากร ในสังกัดของรัฐ
          -  มีความรู้ เข้าใจในเรื่องอาเซียนระดับหนึ่ง
          -  มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า TOEFL 230 computer base/550 paper base IELTS Band of 6.0
          -  ผู้ผ่านการพิจารณา จะได้รับทุนการศึกษาจาก Asia-Europe Institute AEI ,University of Malaya
 
          การสมัคร
 
           สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://aei.um.edu.my ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น