เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มีทุนให้ตลอดปี


 UploadImage

          เจแปนฟาวน์เดชั่น องค์กรที่ดำเนินงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย อย่างเต็มรูปแบบและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ และบุคคลต่างๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ในประเทศไทยมีทุนสนับสนุนคนไทยเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดทุน

(1) โครงการทุนสนับสนุนประจำปีในสาขาต่างๆของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่

          ในเดือนกันยายนของทุกปี เจแปนฟาวน์เดชั่นจะประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31มี.ค. ปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน โครงการต่างๆ นั้น จะต้องมาขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนส่งมายัง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1ธันวาคมของทุกปี

         อนึ่งรายละเอียดและข้อมูลในการสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆ สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ www.jpf.go.jp

ส่วนใบสมัครโครงการทุนต่างๆ นั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2260-8560-4และ e-mail: info@jfbkk.or.th
           

(2) โครงการทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น

 การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น