โรงเรียนการบินญี่ปุ่น เปิดคัดเด็กไทยรับทุนรอบ 2

UploadImage

โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนัก งานส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อจัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปี การ ศึกษา 2555ครั้งที่ 2โดยทุน การศึกษาที่ได้รับ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดของทุน

ทุน การศึกษาที่ได้รับ ได้แก่ ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000บาทต่อปี ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 450,000บาทต่อปี (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักฐานการสมัคร 

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน

3.      รูปถ่าย 2นิ้วจำนวน 2ใบ

4.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

5.      สำเนา ปพ.1:3กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.jaabkk.com กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายังที่อยู่ข้างล่าง ก่อนวันที่ 29กุมภาพันธ์ 2555

สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

(บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด)

ชั้น 14อาคาร GMM Grammy Place 50ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร   0-2261-2979   หรือส่งโทรสารมาที่   0-2261-1901   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น