สอบชิงทุนป.ตรีปัญญาภิวัฒน์ 25-26 ก.พ.นี้

UploadImage
          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เปิดสอบชิงทุนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2555ทั่วประเทศ เริ่ตั้งแต่ เดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคม สอบครั้งต่อไปเสาร์ที่ 25ก.พ.2555 สอบที่ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ชลบุรี และอาทิตย์ที่ 26ก.พ.2555 สอบที่ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์เพชรบุรี โดยทั้ง 2แห่งจะเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1นิ้ว1รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารแสดงผลการเรียน (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4หรือ 5เทอม)

วิชาในการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขา มีดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ
• RT, FB : วิชาภาษาอังกฤษ/ ความถนัดทางการเรียน/ คณิตศาสตร์
วิชาละ 30นาที รวมทั้งสิ้น 1.5ชั่วโมง
• LG, BFM : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ วิชาความถนัดทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
ความถนัดทางการเรียน 30นาที รวมเป็น 3.5ชั่วโมง

2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ :
วิชาวัดความถนัดทางการเรียน/ วิชาภาษาอังกฤษ หรือ วิชาภาษาจีน

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี:
• สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/
วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ ฟิสิกส์
• สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ ฟิสิกส์
วิชาคณิตศาสตร์ (2ชั่วโมง 40ข้อ)
วิชาภาษาอังกฤษ (2ชั่วโมง 40ข้อ)
วิชาฟิสิกส์ (1ชั่วโมง 20ข้อ)
วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (1ชั่วโมง 40ข้อ)

4. คณะนิเทศศาสตร์ :
ภาษาอังกฤษ (60นาที 50ข้อ)
วิชาวัดความถนัดทางนิเทศ (30นาที 50ข้อ)

กำหนดการสอบ
UploadImage

*ทุกสนามสอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00น.
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น