รับตรง มอ. ใช้ GAT PAT และวิชาสามัญ 7 วิชา

UploadImage

         โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/ 2555 และวิชาสามัญ 7 วิชา)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายสามัญ หรือ จบการศึกษาชั้นม.6 สายสามัญแล้ว หรือ
2. กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือสำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)แล้ว  ทั้งนี้ผู้ที่ใช้วุฒิปวช.3 สามารถสมัครได้ในคณะต่อไปนี้ เท่านั้น คือ
      2.1 คณะศิลปะศาสตร์
      2.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
      2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาปวช.3 เท่านั้น จบแล้วไม่รับ)
      2.6 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาปวช.3 เท่านั้น จบแล้วไม่รับ)
3. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 ต้องมีผลการเรียน (รวม 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25 สำหรับผู้ที่สำเร็จชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 แล้วต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการรับสมัคร
1-9 กุมภาพันธ์ 55 รับสมัครที่เว็บไซต์ http://www.entrance.psu.ac.th
14-15 กุมภาพันธ์ 55 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์
21 กุมภาพันธ์ 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
28 กุมภาพันธ์ 55  สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่ได้รับคัดเลือก
5 มีนาคม 55 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึกLRC)ชั้น 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ 074-289255-8
โทรสาร 074-289259 ในวันและเวลาราชการ
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น