รับตรง การจัดการการท่องที่ยว (นานาชาติ) ม.เกษตรฯ

UploadImage

         แผนและหลักการรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตรการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2555

กำหนดการ
- รับสมัครถึงวันที่ 9พฤษภาคม 2555 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการเวลา 9.00 – 12.00และ 13.00 – 16.00น.

- สอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTSอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จันทร์ที่ 14พฤษภาคม 2555

- สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) ศุกร์ที่ 18พฤษภาคม 2555

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จันทร์ที่ 21พฤษภาคม 2555

 คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75และ
2. มีผลคะแนน GAT และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7   (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ  PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ
3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548

กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ    
1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6จากกระทรวงศึกษาธิการ และ
2. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score แบบ IBT 75คะแนนขึ้นไป   หรือ IELTS Score 6.0ขึ้นไป   หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งจะจัดสอบให้แก่นักเรียนที่ไม่มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ทั้งนี้นักเรียนต้องจ่ายค่าสอบภาษาอังกฤษแยกต่างหากจากค่าสมัครสอบเข้าศึกษา ในหลักสูตรฯ) และ
3.มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548

สถานที่สมัครสอบศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์โทรศัพท์ 02 579 5566ต่อ 1101, 1104
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hum.ku.ac.th/webkitman/index_kitman_2555.html
 

สอบถามเพิ่งเติมได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย: โทรศัพท์ 081 801 2727  e-mail: fhumnnw@ku.ac.th
อาจารย์เจริญพร เพ็ชรกิจ: โทรศัพท์ 081 485 0085 e-mail: fhumjpp@ku.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น