รับตรง นร.อิสลามจังหวัดชายแดนใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

UploadImage

          สำหรับน้องๆ ที่นับถือศาสสนาอิสลามและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดชายแดนใต้ มีข่าวดีค่ะ เพราะขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คัดเลือกนัก ศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2555 รับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ – 30 มกราคม 2555 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย ถือกำเนิดและมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ สงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันทีสมัคร
2. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของผู้สมัครมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ สงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันทีสมัคร
3. จบม.6 แล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ ม.6 โดยจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ สงขลาเฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา

จำนวนรับทั้งสิ้น 44 คน แบ่งเป็น
จังหวัดนราธิวาส 13 คน
จังหวัดปัตตานี 12 คน
จังหวัดยะลา 8 คน
จังหวัดสตูล 7 คน
จังหวัดสงขลา 4 คน

สถาบันที่รับเข้าศึกษา 9 แห่งได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. มหาวิทยาลัยมหิดล
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับนักศึกษา
กองทะเบียนและประมวลผล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ชั้น ลอย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
Tel 074 289255 – 7
Fax 074 289259

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น