ประกวดวาดภาพหัวข้อ ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย

UploadImage

เทศบาลนครตรังจัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนภาคใต้สร้างสันติสุข หัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย” มีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อของการประกวด
          การประกวดเขียนภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย” การแสดงงานจิตรกรรมถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดและความรู้สึกของตนออกมาสู่สายตาสังคมอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึง ความงาม ความดี ความรักความถูกต้องและความจริงและยังเป็นการบ่มเพาะสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชนในการนำศิลปะมาเป็นสื่อเชื่อมโยงและสื่อ สารความรู้สึกถึงความรัก ความดี ความงามและความจริง ที่เป็นสัจจะธรรมอันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคีความดีงามและ ความสันติสุขจะเกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวมเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ทางด้านศิลปะในเชิงอนุรักษ์และการประยุกต์ไปพร้อมๆ กันเพื่อความจรรโลงใจ จรรโลงโลกและจรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติผู้ที่ส่งผลงานเข้า ประกวดศิลปกรรมในครั้งนี้จะมีอิสระอย่างกว้างขวางในด้านการแสดงออก ทางความคิดและเทคนิค โดยการจินตนาการสร้างสรรค์ อย่างไร้ขีดจำกัด

2. ประเภทศิลปกรรม
          งานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันได้แก่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ และวาดเส้น

3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ของประเทศ ไทย จึงมีสิทธิส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณที่ใดมาก่อน
3.1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.1-ป.3)
3.2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.)

4. การส่งผลงานเข้าประกวด
          ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.)ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นขนาดความกว้าง และความยาวไม่ตํ่ากว่า 38 x 55 ซม.และกว้าง x ยาว ไม่เกิน 120 ซม ทั้งนี้ไม่รวมกรอบ ผู้ส่งจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุลอายุ ชั้นเรียน และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันพร้อมการลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้ สอน ส่งผลงานได้ที่
สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรังอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
คณะจัดงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุดแต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

5. กำหนดการดำเนินงาน

ระยะเวลาส่งผลงาน วันที่ 18-20 มกราคม 2555

การตัดสิน วันที่ 24 มกราคม 2555
การประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2555
ดูผลการประกวด ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง
เว็บไซต์http://www.trangcity.go.th
การมอบรางวัลและพิธีเปิด 25 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรมเรือรัษฎาตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกาญจนา เพชรแก้ว โทร. 086-475-4299, ห้องสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรังโทร 0-7521-8822
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น