รับตรงวิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น


UploadImage
จำนวนบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
 4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
บุคคลที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป คือ :-

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ
เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สอบสัมภาษณ์ ได้แก่

 1. ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
 2. ผู้ สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
 3. กรณี ที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วแต่กรณีไป
วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 8 หรือ ดาวน์โหลดระเบียบการของวิทยาลัยนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ic.kku.ac.th และ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ รวมทั้งชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ได้ที่ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อาคารสารสนเทศ ชั้น 9 ในวันและเวลาราชการ

กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ให้แนบเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็นค่าสมัคร จำนวน 550 บาท สั่งจ่ายในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารสารสนเทศ ชั้น 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินรายได้ วิทยาลัยนานาชาติ เลขที่บัญชี 549-2-02992-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในอินเตอร์เนต พร้อมส่งแฟ๊กซ์ หรือส่งไปรษณีย์ใบเสร็จการโอนเงินมาที่หมายเลข 043-202173     
ค่าสมัครที่กำหนดไว้นี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมการสอบ ถ้าผู้สมัครที่ไม่ได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม วิทยาลัยนานาชาติจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ดำขนาด 3x4 ซ.ม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน 3 รูป (ต้องไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์หรือรูปสแกน) พร้อมเขียนชื่อ-สกุล และชื่อโรงเรียน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังรูปทุกใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (พาสปอร์ต) พร้อมต้นฉบับ
 3. ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมต้นฉบับ (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมต้นฉบับ
 6. ใบรับรองผลการเรียน (รบ. 1) หรือ Transcript ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือใบเทียบความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 7. ผลคะแนนสอบรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ผลคะแนนสอบ O-NET
 8. ผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT (ถ้ามี)
การกำหนดวันรับสมัคร สอบคัดเลือก และประกาศผล
การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบคัดเลือก
สอบข้อเขียน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันสอบสัมภาษณ์
รอบที่ 1
1 ม.ค. – 29 ก.พ. 55


1 มี.ค. 55


5 มี.ค. 55


9มี.ค. 55 


12 มี.ค. 55
รอบที่ 2
1 พ.ค. -23 พ.ค. 55


25 พ.ค. 55 


28 พ.ค. 55 


30 พ.ค. 55


31 พ.ค. 55
หมายเหตุ *
 1. ประกาศรายชื่อและผลการสอบในเว็บไซต์ : http://www.ic.kku.ac.th
 2. สำหรับนักศึกษาที่สมัครและผ่านการคัดเลือก เริ่มศึกษาในภาคการศึกษาต้น(เดือนมิถุนายน)ปีการศึกษา 2554
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ แต่อยู่ในข่ายที่ วิทยาลัยนานาชาติจะพิจารณารับเข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียน Academic English Preparation ในวันเวลาที่วิทยาลัยกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
สถานที่ประกาศผล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 อาคารสารสนเทศ ชั้น 8-9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/ โทรสาร 043-202173 ,  043-202424  หรือ http://www.ic.kku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น