รับตรงคณะเกษตร ม.ขอนแก่น

               UploadImage
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผลการเรียน 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการเรียน 3.00  โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2555 สมัครภายใน 20 เมษายน 2555

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 และ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา 2555 เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา
          จากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ 2 กลุ่ม คือ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย จำนวน 30 คน และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
        

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                1) มีสัญชาติไทย
                2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
                3) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอด 6 ภาคการศึกษา(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3.60  และ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ไม่ต่ำกว่า 3.00)  พร้อม ทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2553 ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชา ดังนี้ - กลุ่มสาระวิชา O-NET คือ ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05) - GAT  PAT 1 และ PAT 2
                4) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
                 5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดีและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
                6) มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                7) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตลอดหลักสูตรการศึกษา (ตามรายละเอียดที่แนบ)
          คณะเกษตรศาสตร์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาตามโครงการฯ แม้ว่าจะผ่านการสอบคัดเลือกแล้วก็ตาม

        
 หลักฐานการสมัคร 
                1) ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
                2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตลอดการศึกษา(รบ.1ป.) จำนวน 1 ชุด (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                3) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                4) สำเนาบัตรที่นั่งสอบ O-NET และ GAT/PAT (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
                5) นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ)

          ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อม ติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ส่งใบสมัครและเอกสารทั้งหมดพร้อมธนาณัติเป็นเงิน 200 บาท สั่งจ่าย ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนาม นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 เมื่อยื่นเอกสารและใบสมัครแล้ว ถือว่าผู้สมัครได้ตรวจสอบคุณสมบัติขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว คณะเกษตรศาสตร์จะไม่พิจารณาคืนเงินค่าสมัครให้แก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
          สำหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้อง ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำการคัดเลือกนักเรียนผู้ที่รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มี คุณสมบัติครบตามข้อ 1 แล้วออกหนังสือรับรองการรับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (กรอกตามแบบฟอร์ม อบถ.1 ที่แนบท้ายประกาศ) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการได้รับทุนดังกล่าวประกอบการสมัคร
          ให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

          กำหนดวันสอบสัมภาษณ์และวิธีการสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่คณะเกษตรศาสตร์ สอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนนการสอบกลุ่มสาระวิชา O-NET และ GAT/PAT โดยเรียงลำดับคะแนนจากสูงไปต่ำ

          ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ที่คณะเกษตรศาสตร์
Website: http://ag.kku.ac.th  และการรายงานตัวเข้าศึกษา จะประกาศให้ทราบต่อไป

          ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องรายงานตัวตาม วันและเวลาที่กำหนดและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
          กรณีที่มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกไม่ครบตามจำนวน คณะเกษตรศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับนักเรียนเพิ่มโดยวิธีอื่น
         

ขอข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัคร ที่งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ที่ นางสาวปวีณา จันทนพิมพ์ โทร. 043 202 360 หรือ Website: http://ag.kku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น