โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว เรื่อง เส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา

UploadImage
 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว เรื่อง เส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา ใน วันที่ 27 มกราคม 2555  ณ ห้องประชุม ICT1247 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์แนะแนว เข้าร่วมโครงการ
กำหนดการโครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวเรื่องเส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา
 
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
 
ห้องประชุมICT1247 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

 
๐๘.๐๐น. – ๐๘.๓๐น. ลงทะเบียนณห้องประชุมICT1247
๐๘.๓๐น.- ๐๘.๔๕น. รับชมวีดีทัศน์มหาวิทยาลัยพะเยา

๐๘.๔๕น.– ๐๙.๐๐น. ประธานกล่าวเปิดโครงการ

๐๙.๐๐น. – ๐๙.๓๐น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ“ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา”โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑลสงวนเสริมศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

๐๙.๓๐น.– ๑๒.๐๐น. รับฟังการบรรยายหัวข้อ“เส้นทางสู่รั้วอุดมศึกษา”และสัมมนาหัวข้อ“การให้คำ ปรึกษาแก่นักเรียนสู่รั้วอุดมศึกษา”โดยรองศาสตราจารย์กิติมาศศะนาวินและรอง ศาสตราจารย์ดร.ทิพยวรรณกิตติพร

๑๒.๐๐น.– ๑๓.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐น.- ๑๕.๐๐น. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ

๑๕.๐๐น. – ๑๖.๓๐น. เดินทางไปนมัสการพ่อขุนงำเมืองและพระเจ้าตนหลวง

๑๖.๓๐น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุกำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 Fax. 054-466-690

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น