โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.หอการค้าไทย

UploadImage
กองการกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เข้ารับทุนผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา (ทุนนักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2555

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุก ปี โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา โท แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ใน 9 คณะ 39 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 20 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 160 ทุนต่อปี

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่า
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีความประพฤติดี มีใบรับรองจากสถาบัน
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีความสามารถทางกีฬาและมีหลักฐานรับรองความสามารถทางกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    >> เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในนามตัวแทนของชาติ
    >> เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ
    >> เป็นนักกีฬาที่เคยมีผลการแข่งขันชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1/รองชนะเลิศอันดับ 2
         จากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
    >> เป็นนักกีฬาที่เคยมีผลการแข่งขันชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬากรมพละศึกษา

    **ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณาผลการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่สมัครเท่านั้น**

ตั้งแต่วันพุธที่ 4 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.หอการค้าไทย

ในกรณีที่ผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครและการสอบคัดเลือก ผู้สมัครสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ชุลีพร เนืองศรี (พี่ใหม่)
อาจารย์ที่ปรึกษากองการกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6930-1 โทรสาร 02-275-2216

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น