ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาเอเชีย-แปซิฟิก

UploadImage

         สำนักงานเลขาธิการ UMAP ได้ประกาศการให้งบประมาณสนับสนุนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น หรือ UMAP Super Short-term Student Exchange Program ให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้หลักสูตรระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) ของสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่เข้าร่วมโครงการ USCO ใน Program C ทุนสนับสนุนจำนวน 800 เหรียญสหรัฐต่อคน

การเข้าร่วมโครงการมี 3 รูปแบบ ได้แก่

Program A เป็นการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกUMAP โดยสถาบันอุดม ศึกษาจะต้องคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2 คนและรับนักศึกษา 2 คนเข้า ศึกษา และต้องยกเว้นค่าลงทะเบียน โดยลงนามในสัญญา Pledge Agreement for UMAP Multilateral Student Exchange Program ฉบับใหม่กับสำนักงานเลขาธิการ UMAP

Program B เป็นการเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกUMAP ด้วยกันและเปิด กว้างกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ การยกเว้นค่าเล่าเรียน (tuition fee) ขึ้นกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

Program C เป็นการเสนอหลักสูตรระยะสั้น (1-4 สัปดาห์) การยกเว้นค่าเล่าเรียน (tuition fee) ขึ้นกับการพิจารณาของสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพ

         ในปี 2555 สำนักงานเลขาธิการ UMAP ได้ประกาศโครงการทุน UMAP Super Short-term Student Exchange Program ภายใต้ USCO: Program C โดยจะให้ทุนสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเดินทางมา เข้าร่วมโครงการในหลักสูตรระยะสั้น (1-4 สัปดาห์)

สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดศึกษาเอกสารโครงการที่แนบโดยละเอียดและโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการ USCO พร้อมชื่อผู้ประสานงาน USCO (USCO Administrator) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ตามแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการ USCO download 

2. ลงนามใน Pledge Agreement for UMAP Multilateral Student Exchange Program ฉบับใหม่ โดยอธิการบดีหรือผู้แทน เพื่อยืนยันความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสำนัก งานเลขาธิการ UMAP ไต้หวัน (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเลขาธิการ UMAP จึงขอ ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่สนใจเข้าร่วมโครงการ USCO ลงนามใน Pledge Agreement ฉบับใหม่) download 

3. สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange ภายใต้โครงการ USCO - Program C โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนำเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ download 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โปรดส่งเอกสารตามข้อ 1, 2 และ 3 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการ UMAP ไต้หวันต่อไปสำหรับเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สามารถ download ได้ดังต่อไปนี้

USCO Anouncement 
Features&Timeline for USCO 
UMAP Super Short Term Application Steps 
สรุปแนวทางและกำหนดเวลาการเข้าร่วมโครงการ USCO ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1 
 
สรุปแนวทางการเข้าร่วมโครงการ UMAP Super Short-term Student Exchange Program 
 
หมายเหตุ: เนื่องจากระยะเวลาในการเปิดรับสมัครของ UMAP IS ไต้หวัน มีระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ จึงขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารตามข้อ 1-3 ทางอีเมล์: plaiphan@mua.go.th หรือโทรสาร 02 354 55710 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม2555 และขอให้จัดทำหนังสือส่งตอบรับและเอกสารดังกล่าวอย่างเป็นทางการไปยังสกอ.ด้วย หากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดต่อนางสาวปลายพรรณ สืบสุข โทรศัพท์ 02 610 5402
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น