สพฐ.เร่งยกระดับภาษาอังกฤษครู-นร.

UploadImage

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (สพฐ.) ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ นั้น ส่วนของสพฐ.ได้ส่งนโยบายดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แล้วเพื่อให้แจ้งต่อไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาให้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อม รณรงค์จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการเรียน การสอนด้านภาษาอังกฤษเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอา เซียนในปี 2558 ดยจะส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดสพฐ.ทำความร่วมมือกับโรงเรียนในต่างประเทศลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนครูหรือนักเรียนเพื่อให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนดีขึ้นหรืออาจมีการจัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครูและนักเรียนในการจัดค่ายประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

          "ที่ผ่านมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะครูโรงเรียน ขนาดเล็กระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษส่งผลให้ครูไม่คุ้น เคยกับการเรียนการสอนและพบว่าหลายโรงเรียนจะไม่สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้นแต่จะไปสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายแทน ทำให้การวางรากฐานภาษาอังกฤษเป็นปัญหาแม้จะมีความพยายามจัดอบรมครูก็ตามซึ่ง ก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าครูมีภาระงานมากหากจะให้มาฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกก็เป็น เรื่องที่น่าเห็นใจสพฐ.จึงได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่เรียก ว่า Teacher Kit มีขั้นตอนการสอนวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการ สอนได้เป็นอย่างดี และจากการทดลองใช้โรงเรียน 25 โรงพบว่า ครูมีความพึงพอใจและนักเรียนก็ชอบเพราะเกิดความสนุกสนานและคล้อยตามได้รวด เร็ว" ดร.วัฒนาพรกล่าว

          ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ กล่าวว่าสำหรับการใช้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษานั้น เนื่องจากภาษามีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งปัญหาที่พบคือด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนยังไม่ได้คุณภาพเนื่องจากที่ผ่านมามีการลดบทบาทด้านการเขียนภาษา อังกฤษของนักเรียนลงเพราะครูเห็นว่านักเรียนมีจำนวนมาก และมีเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจำกัดจึงส่งผลให้การวัดผลภาษาอังกฤษด้านการ เขียนด้อยมาตรฐาน อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับจะต้องเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นและ สพฐ.จะนำสื่อการเรียนการสอน Teacher Kit มาแจกให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาอีก 16,000 โรงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น