ทุนเรียนต่อประเทศจีน ป.ตรี-เอก ทุนอบรมระยะสั้น วิจัยต่าง ๆ

UploadImage

          รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาประจำปี 2012 ให้กับนักศึกษาต่างชาติตลอดจนนักวิชาการ มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศจีนทั้งทุนเรียนปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น รวมถึงทุนด้านการวิจัยต่าง ๆ

          กระทรวงศึกษาธิการจีนมอบหมายให้คณะกรรมการบริการทุนรัฐบาลจีน (China Scholarship Council - CSC) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการรับสมัครและงานด้านการบริหารจัดการนักเรียนต่าง ชาติที่ยื่นขอทุนจะต้องเลือกสถาบันเจ้าภาพและสาขาวิชาเรียนในสถาบันอุดม ศึกษาของจีนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาประเภทของทุนการศึกษา
- ปริญญาตรี 4-5 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี)มอบทุน 4-7 ปี
- ปริญญาโท 2-3 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี) มอบทุน 2-5 ปี
- ปริญญาเอก 3-4 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1-2 ปี) มอบทุน 3-6 ปี
- หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น-ยาว มอบทุนไม่เกิน 2 ปี
- ทุนนักวิชาการทั่วไป 1 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1 ปี) มอบทุนไม่เกิน 2 ปี
- ทุนนักวิชาการอาวุโส 1 ปี (พร้อมหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีน 1 ปี) มอบทุนไม่เกิน 2 ปี (ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการในเว็บไซต์http://en.csc.edu.cn/uploads/abc.doc)

รายละเอียดทุน
1. ทุนเต็มจำนวนมีรายละเอียดดังนี้
- ได้รับการยกเว้นจากค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการค่าธรรมเนียมในการฝึกงาน และค่าที่พักสำหรับหอพักในมหาวิทยาลัย
- ค่าครองชีพ
-นักศึกษาใหม่จะได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้นหลังลงทะเบียนเรียน
-ค่าประกันสุขภาพ
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ให้เพียงครั้งเดียว
หมายเหตุ :รายการทั้งหมดของสิทธิประโยชน์ทุนการศึกษาอยู่ในเว็บไซต์ทางการยกเว้นทุน เรียนภาษาจีน ครอบคลุมค่าลงทะเบียนและค่าวิจัย ค่าที่พักค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน เงินสนับสนุนงานวิจัยรายเดือน และเงินสนับสนุนจำนวนแน่นอนสำหรับ academic tour โดยให้เพียงครั้งเดียว

2. ทุนการศึกษาบางส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน (ไม่ครอบคลุมเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต้นหลังลงทะเบียนเรียนและค่าเดินทางระหว่างประเทศ)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีสุขภาพดี
2. พื้นหลังการศึกษาและอายุตามเกณฑ์มีรายละเอียดดังนี้
- ทุนนักศึกษาปริญญาตรี มีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลการเรียนดีและอายุไม่เกิน 25 ปี
- ทุนนักศึกษาปริญญาโทสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 35 ปี
- ทุนนักศึกษาปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและอายุไม่เกิน 40 ปี
- ทุนหลักสูตรภาษาจีนมีประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอายุไม่เกิน 35 ปีทุนนี้ให้เฉพาะวิชาภาษาจีน
 - ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการทั่วไปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมา แล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือมีความรู้เทียบเท่าปริญญาตรีและอายุไม่เกิน 45 ปี
- ทุนสำหรับนักวิจัยหรือนักวิชาการอาวุโสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และอายุไม่เกิน 50 ปี

ขั้นตอนการสมัคร
-แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship ในเว็บไซต์http://en.csc.edu.cn/   สามารถกรอกรายละเอียดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้
-ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการศึกษาและใบรับรองผลการเรียนเอกสารภาษาอื่นนอก เหนือจากภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษจะต้องแนบมาพร้อมกับการแปลเป็นภาษาจีนหรือ ภาษาอังกฤษ
- เรียงความเกี่ยวกับแผนการศึกษาหรือแผนการวิจัย เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกและนักวิจัย/นักวิชาการอาวุโสต้องมี จดหมายแนะนำ 2 ฉบับซึ่งเขียนด้วยภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษโดยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการสอบเข้าและจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
-ผู้สมัครหลักสูตรในด้านดนตรี ขอให้ส่งแผ่นซีดีผลงานของตัวเองส่วนผู้สมัครหลักสูตรในด้านศิลปะจะต้องส่ง แผ่นซีดีผลงานของตัวเองรวมถึงผลงานตัวอย่างด้วยการสเก็ตช์ภาพลายเส้น 2 ภาพ และภาพวาดระบายสี 2 ภาพและผลงานอื่น ๆ 2 ภาพ - ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศจีน
-สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ ในกรณีที่เรียนมากกว่า 6 เดือนสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ www.csc.edu.cn  สมัครผ่านสถานทูตจีนในประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
 
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับทุนรัฐบาลจีน Chinese Government Scholarship ในเว็บไซต์ http://en.csc.edu.cn/   สามารถกรอกรายละเอียดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก็ได้ผู้สมัครควรปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดส่งเอกสารและระยะเวลาอย่างเป็นทางการโดยติดต่อผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Website: http://th.china-embassy.org/th/   ดูข้อมูลโดยละเอียดในเว็บไซต์
http://en.csc.edu.cn/Laihua/11678d1ad1114276a296ca1f3da38f99.shtml
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น