เกณฑ์การคัดเลือก รับตรงวิศวะ ม.เกษตร


UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ ประกาศวิธีการคิดคะแนนการสมัครสอบโครงการรับตรงของคณะ ให้น้องๆได้สามารถนำไปคำนวณคะแนนคร่าวๆของตนเองได้ก่อนค่ะ  ลองไปศึกษา และทดลองการคำนวณคะแนนกันได้นะคะ

เกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการคำนวณคะแนนของการรับสมัครวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2555  การพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงใช้เกณฑ์ดังนี้

ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่จะสมัครได้ 3 อันดับ จากสาขาที่รับสมัครทั้งหมดเรียงตามระดับความต้องการจากมากไปน้อย
คะแนนของผู้สมัคร คำนวณจากองค์ประกอบต่อไปนี้ 
  1. GAT 25 %
  2. PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 25 %
  3. PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรม 50 %

โดยจะใช้คะแนนที่ดีที่สุดของผู้สมัครจากการสอบในปี 2553 และปี 2554 คะแนนแต่ละวิชาไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งหมด ในการคิดคะแนนที่ดีที่สุดนั้น ทางคณะจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (ทดลองคำนวณ) เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาจากคะแนน และอันดับที่ผู้สมัครเลือกไว้


การคิดคะแนนมาตรฐานปกติ
เนื่องจากคะแนน GAT, PAT1, และ PAT3 มีการสอบหลายครั้งการคิดคะแนนสำหรับแต่ละวิชา จะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ ซึ่งจะคำนวณดังนี้

ขั้นที่ 1. คำนวณค่าคะแนนมาตรฐานโดยใช้คะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กล่าวคือ สำหรับการสอบที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ A และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s.d.) เท่ากับ s ถ้านักเรียนสอบได้คะแนน Xi ค่าคะแนนมาตรฐานจะเท่ากับ
Zi = (Xi - A)/s
ในการคิดขั้นต่อ ๆ ไปเราจะคิดโดยคำนึงให้การเลือกคะแนนที่ดีที่สุด จะเลือกจากการสอบครั้งที่มีคะแนนมาตรฐาน Zi มากที่สุดเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผู้ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยมาก การคำนวณคะแนนโดยใช้สูตรเบื้องต้นของสทศ.จะทำให้นักเรียนได้คะแนนในวิชานั้น มากกว่า 100 คะแนน ทางคณะจึงได้ปรับสูตรดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีคะแนนเกิน 100

ขั้นที่ 2. คำนวณคะแนนตามสูตร
Si = 50 + 50 * (Zi/8)
 
จากการพิจารณาข้อมูลดิบ เราพบว่าถ้าใช้ตัวหารเป็น 8 จะไม่มีคะแนนเกิน 100 คะแนน (อย่างไรก็ตาม เลข 8 ที่ใช้ในสูตรอาจมีการปรับค่าได้ ถ้ามีสถิติการสอบที่ทำให้คะแนนเต็มเกิน 100 คะแนนได้ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลแค่ทำให้คะแนนเต็มไม่เกิน 100 คะแนนเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่ออันดับคะแนนแต่อย่างใด)
ถ้านักเรียนสอบหลายครั้ง สามารถใช้คะแนนมาตรฐานปกติจากครั้งใดก็ได้ (แนะนำให้ใช้ครั้งที่ได้มากที่สุด)

สามารถทดลองใช้ระบบคำนวณคะแนนได้ที่หน้าระบบคำนวณคะแนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-2222 โทรสาร 0-2942-8555 ต่อ 1168
เว็บไซต์: http://admission.eng.ku.ac.th