ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการ ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษและเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีจึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้ รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบไปด้วย

1. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

ประเภททุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
     1. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านนาฎศิลป์,การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมทุกภูมิภาค,การ แสดงThai-Modern, การแสดงแนว Contemporary,หางเครื่อง,Dancer
     2. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม,ทำนองเสนาะ
     3. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีพื้นเมือง(ทุกภูมิภาค)
     4. ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านดนตรีสากล,ดนตรีลูกทุ่ง
          (กลองชุด,เบส,กีตาร์,เปียโน,คีย์บอร์ด,ไวโอลีน,แซ็กโซโฟน,ทรัมเป็ท,ทรัมโบน)
     5.ทุนกิจกรรมดีเด่นทางด้านขับร้อง(เพลงสากล,เพลงไทยสากล,เพลงลูกทุ่ง,เพลงลูกกรุง)

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.)หรือเทียบเท่าที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2554
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทย
3. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย


2. ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวง ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆหรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับ รางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่ง ชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
3.ต้องมีหลักฐานความประพฤติและผลงานด้านกีฬาจากสถาบัน หน่วยงานองค์กร สมาคมกีฬาหรือสโมสรต้นสังกัด
4.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาลสถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร ต้นสังกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย


รับสมัครขอรับทุนการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม(รอบที่ 1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 24 มกราคม 2555 และด้านกีฬา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 25มกราคม 2555
ดูเพิ่มเติมและสมัครของทุนได้ที่ http://www.spuadmission.com/scholarship/สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนสำนักงานทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 2020, 2021
เว็บไซต์ www.spu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น