รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 55

UploadImage

          ขณะนี้ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
- ผู้จบการศึกษาระดับเกรด 12 โรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
- ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา และ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมายเหตุ
1. ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำวุฒิไปเทียบความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศนักศึกษาต้องนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

เอกสารการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือ สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.หนังสือรับรองความประพฤติ (สำหรับนักศึกษาโอนต่างสถาบัน)
5.สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT (ถ้ามี) หมายเหตุสำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ สามารถใช้ยื่นเพื่อได้รับการยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
1.TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. SAT คะแนนรวม 1,000 คะแนนขึ้นไป

กำหนดการรับสมัคร : วันนี้ - 15 มีนาคม 2555
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์: 02-3503500 # 1588,1609,1610
อีเมล์ : buic@bu.ac.th
เว็บไซต์ : www.buic.bu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น