รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ปี 55

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา มีข่าวดีค่ะเพราะ ม.บูรพาจะจัดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ระดับ ปริญญาตรีประเภทสอบคัดเลือกตรงทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2555 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 55 รายละเอียดดังนึ้ค่ะ

มหาวิทยาลัยบูรพาจะคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชา ดังนี้


รหัส
สาขา
คณะ/ สาขาวิชา ปริญญา สอบทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ จำนวนรับ

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610

611
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
สาขาวิชากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟิก)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
สาขาวิชานิเทศศิลป์(วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย)
สาขาวิชาเซรามิกส์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีไทย)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกดนตรีสากล)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยและการกำกับลีลา)
สาขาวิชาดนตรีและการแสดง(วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)

ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.
ศป.บ.

ศป.บ.

01, 02
01, 02
03, 04
03, 04
03, 04
05
06
07, 08
09, 10
11, 12

13, 14

20
20
20
20
20
20
20
25
25
25

25

 
รวม 240


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
GPAX   5 เทอม                                                                                   ร้อยละ  10
GPA  กลุ่มสาระ 3 กลุ่มวิชาคือ                                                         ร้อยละ  20
-    กลุ่มวิชาภาษาไทย (6%)
-    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรม (6%)
-    กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (8%)
คะแนนสอบวิชาทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา                   ร้อยละ  70
สอบสัมภาษณ์โดยมีผลการพิจารณาผ่านและไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ
-    พิจารณาจากบุคลิกภาพและความรู้ในการตอบคำถามในสาขาวิชาที่สมัคร
-    พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน             

ขั้นตอนในการสมัครคัดเลือก
สามารถรับใบสมัครพร้อมระเบียบการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  หรือพิมพ์จากเว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์  http://fineart.buu.ac.th


การสมัครสอบคัดเลือก

กรณียื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ผู้สมัครจะต้องนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครรวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ สมัครที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 500 บาท
 
กรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อและแนบเอกสารประกอบการสมัคร (ดูรายละเอียดในข้อ 2.2)  รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบจำนวน   500 บาท  โดยสั่งจ่ายธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินปทฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา  ในนามคณบดี    คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาต.แสนสุขอ.เมืองจ.ชลบุรี 20131  ภายในวันที่  18 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555  (จะถือเอาวันประทับตราของไปรษณีย์ของวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ถ้าหลักฐานไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา

  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3810 2222 ต่อ 2510 หรือ 2511
โทรสาร : http://fineart.buu.ac.th/item/img/spacer.gif0 3839 1042
http://fineart.buu.ac.th/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น