ทุน British Chevening

กระทรวง การต่างประเทศอังกฤษ มอบทุน British Chevening ให้แก่นักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทย เพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ

ทุนการศึกษานี้จะให้ในหลักสูตรปริญญาโทไม่เกิน 12เดือน สำหรับสาขาวิชานั้นผู้รับทุนสามารถเลือกเองได้ แต่สาขาพลังงานทดแทน ภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมถึงค่าครองชีพระหว่างอยู่ในอังกฤษด้วย

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2ปี
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยกำหนดคะแนน IELTS 6.5
ผู้ที่สนใจต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 2นิ้ว
2.ใบรับรองวุฒิการศึกษา
3.ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
4.จดหมายรับรอง 2ฉบับ
ขั้นตอนการสมัคร
1.ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx
หากช่องไหนไม่มีข้อมูลให้ใส่ว่า N/A
2.หลังจากกรรมการคัดเลือก ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อไป

รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2555 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ พร้อมเพ็ญ วัฒนะบุตร
บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง) เลขที่ 254สยามสแควร์ ซอย 9ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 657 5629
E-mail: prompen.wattanabud@britishcouncil.or.th