รับตรง ทุนโครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ม.พะเยา

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2555  จำนวนรับทั้ง หมด 5 คน

กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงรายเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และสั่งพิมพ์เอกสารใบสมัครพร้อมทั้ง ติดรูปผู้สมัครตามที่กำหนดไว้และพิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามธนาคารที่กำหนด และส่งเอกสารการสมัคร พร้อมหลักฐานไปยัง งานรับเข้า กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองจ.พะเยา 56000 ภายในวันที่ 13 มกราคม 2555 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ทุน/สิทธิประโยชน์
1) ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท / ภาคการศึกษา ตลอดหลักสูตร
.2) ได้รับค่าหอพัก 2,000 บาท / เดือน ตลอดหลักสูตร
3) ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,000 บาท / เดือน ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดทั้งหมด http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=3920