ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเรียนต่อป.โทที่ประเทศอังกฤษ

UploadImage

กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร มอบทุนการศึกษาชิฟนิ่ง (British Chevening) ประจำปี 2012/2013ผ่าน ทางสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และอยู่ภายใต้ความดูแลของ บริติช เคานซิล ที่ให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจและสนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 2,000คนทั่วโลกไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

          ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนแบบเต็มจำนวนและเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้โอกาสเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทในประเทศอังกฤษ โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรกลับมาใช้ในการ พัฒนาประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของทุนการศึกษา
          ทุนนี้เป็นทุนประเภทเต็มจำนวนให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ไม่เกิน 12,000ปอนด์ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน
          ทุนเพื่อศึกษาระดับ Postgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น  MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12เดือน

สาขาวิชา
          ผู้รับทุนสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้ สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน  การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา
          ใบสมัครทุน British Chevening Scholarships จะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษา ในสหราชอาณาจักร โดยบริติช เคาน์ซิล จะดำเนินการสมัครตามสถาบันที่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องการ แต่การคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาที่รัฐบาลรับรอง
- มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.0ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ดี
- มีผลสอบ IELTS 6.5หรือบางสาขาต้องการสูงกว่า

เอกสารการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมรูปสี 2นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน (ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และใช้พื้นหลังสีขาว)
- สำเนาประกาศนียบัตร (หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลต้องลงลายมือ ชื่อกำกับ)
- ประวัติส่วนตัว
- จดหมายรับรอง 2ฉบับ
- เอกสารอื่นๆ เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย หรือใบวุฒิบัตรอื่นๆ

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30มกราคม 2555

ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้นได้ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx

          ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งชี้แจงคะแนน IELTS คณะกรรมการฯจะคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ในขั้นแรก จากนั้นจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป

          ***การกรอกใบสมัครต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง
หมายเหตุ  ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขแฟกซ์ที่ติดต่อสะดวก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเอกสารก่อนการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
- สำเนาของวุฒิบัตร และ เอกสารแสดงการจบการศึกษา หรือ transcript เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
- ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
- จดหมายรับรอง 2ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
- สำเนาผลการสอบ IELTS (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5)
- เอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)เซ็นชื่อกำกับและ "Certified true copy" บนเอกสารอัดสำเนาทุกฉบับ

          หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์ที่ บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง) เลขที่ 254สยามสแควร์ ซอย 9ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
       
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: คุณ พร้อมเพ็ญ วัฒนะบุตร โทรศัพท์: 02 657 5629 E-mail: prompen.wattanabud@britishcouncil.or.th


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น