รับตรงคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ภาคปกติ

UploadImage

          คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง/ยอมรับหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนรับไม่น้อยกว่า 30 คน

วันรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


เกณฑ์การคัดเลือก
1. มีผลการเรียน (GPAX) 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
2. เกณฑ์ด้านคะแนน GAT และ PAT
(ใช้คะแนน GAT และ PAT ของ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น)
- คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 1) รหัสวิชา 71 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 15%
- คะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT 2) รหัสวิชา 72 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 45%
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมีคะแนนรวมตามข้อ 1 และ 2 อยู่ในลำดับ 100 คนแรก
4. คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 10%


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
http://www.vettech.ku.ac.th/vtdirect/

หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-5798574-5 ต่อ 8114 คุณหทัยกาญจน์