รับตรง โควตาพิเศษ ม.เกษตรฯ

 UploadImage

       การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่ง เสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555

         ผู้ มีสิทธิ์สมัครได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 สังกัดโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด นครสวรรค์ พิจิตร ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเขตการศึกษา 1,5,6 และ 12 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 30 จังหวัด

คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา: วิทยาเขตบางเขน

วันที่รับสมัคร: พฤหัส 22 ธันวาคม 2554 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2554

วิธีการสมัคร
1. ให้ผู้สมัครสมัครผ่านทาง  website  http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission ในวันพฤหัสบดีที่ 22 - ศุกร์ที่ 30ธันวาคม 2554
2. พิมพ์ใบชําระเงิน  เพื่อชําระเงินค่าสมัคร  จํานวนเงิน 300 บาท  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2554 - พุธที่ 4มกราคม 2555ที่  website http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้วในช่องที่กําหนดพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการชําระเงิน และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กําหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียน ภายในวันพุธที่ 4 - ศุกร์ที่ 6มกราคม 2555
4. อาจารย์แนะแนวรวบรวมใบสมัครให์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายลง นามรับรองในใบสมัครของนักเรียนซึ่งอยู่ส่วนท้ายใบสมัคร (คํารับรองของโรงเรียน)  และประทับตราโรงเรียนเป็นสําคัญ
5. อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งสํานักทะเบียนและประมวลผล
ถึง ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ปณ. 1102 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ภายในวัน ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร  และจะไม่คืนค่าสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเพียง  1  สาขาวิชาเท่านั้น
 


สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรศาสตร์
เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร. 02-942-8293-5
แฟกซ์ 02-942-8020           
http://www.registrar.ku.ac.th/direct-admission

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น