60 ทุนรัฐบาลสวีเดนเรียนต่อปริญญาตรี-โท

UploadImage

  รัฐบาลสวีเดนประกาศมอบทุนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพประจำปีศึกษา 2012 เพื่อ สนับสนุนนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยของสวีเดน  โดยส่วนใหญ่เป็นทุนระดับปริญญาโท มีทุนระดับปริญญาตรีให้บางส่วน

  สำหรับนักศึกษาชาวไทยมีสิทธิสมัครขอทุนประเภท Category 2 ซึ่งมีทั้งหมด 60 ทุน
ทุนนี้บริหารจัดการโดย Swedish Institute ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดน ที่มุ่งดำเนินการในการให้ความสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและ วัฒนธรรม ระหว่างประเทศสวีเดนกับชาติอื่นๆ ทั่วโลก

          วัตถุประสงค์ของการให้ทุน
          มุ่งสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มพูนความสามารถพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับบุคลากรของแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้เรื่องของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอทุน จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของมหาวิทยาลัยของสวีเดนเป็นกรณีไป
          ไม่มีการจำกัดอายุผู้รับทุน จำนวนทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ทำให้การแข่งขันสมัครชิงทุนเป็นไปอย่างเข้มข้น และผู้ขอทุนจะต้องมีหนังสือตอบรับเข้าเรียนต่อจากมหาวิทยาลัยในสวีเดนแล้ว

          สิทธิประโยชน์
          ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน (จ่ายให้มหาวิทยาลัยโดยตรง) และค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตต่างๆ ในสวีเดน มูลค่าทุนละ 8,000 โครนาสวีเดนต่อเดือน (ประมาณ 36,000 บาท อัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/โครนาสวีเดน)
          เงินจำนวนนี้จะสามารถครอบคลุมค่าครองชีพของนักศึกษาในสวีเดน ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้สมาชิกในครอบครัว
          ระยะเวลาการรับทุนเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 (เปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมปี 2012) เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือ 2 เทอม อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสวีเดนได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
          นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางไปสวีเดนและกลับสู่ประเทศตนหลังจบ การศึกษา ซึ่งเป็นเงินก้อนที่ได้รับเพียงครั้งเดียว โดยนักศึกษาจากประเทศไทยจะได้รับเงินมูลค่า 10,000 โครนาสวีเดน (ประมาณ 45,000 บาท)
          ผู้รับทุนจะได้รับสิทธิประกันคุณภาพจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยของผู้รับทุนในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสวีเดน

          เงื่อนไขในการสมัคร
          - ต้องไม่เคยพักอาศัยในประเทศสวีเดนอย่างน้อย 2 ปีก่อนสมัครขอรับทุน
          - ต้องไม่มีถิ่นพำนักถาวรและไม่มีใบอนุญาตทำงานในสวีเดน
          - ไม่เคยสมัครรับทุนนี้และไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยของ สวีเดนมาก่อน ปัจจุบันไม่ได้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสถาบันต่างๆ ของสวีเดน

          ขั้นตอนการสมัคร
          ก่อนสมัครขอรับทุน ผู้สนใจต้องติดต่อสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในสวีเดนผ่านทางเว็บไซต์ www.universityadmissions.se ปัจจุบันมีหลักสูตรภายใต้โครงการจำนวนกว่า 600 หลักสูตรครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา
          เว็บไซต์ www.universityadmissions.se เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นหาหลักสูตร การสมัครออนไลน์ และประกาศผลตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นหลักฐานการสมัครขอรับทุน

          ช่วงเวลาการรับสมัคร
          ระหว่างวันที่ 14- 25 มีนาคม โดย จะใช้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเพื่อยืนยันบันทึกการลงทะเบียนสมัครสอบเรียบ ร้อยแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาเฉพาะผู้ที่มีหนังสือหรือหลักฐานการตอบรับ ให้เข้าศึกษาของสถาบันในสวีเดนเท่านั้น
          คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมระหว่างวันที่ 26 มีนาคมถึง 15 เมษายน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนทางเว็บไซต์ www.si.se และ www.studyinsweden.se ประมาณวันที่ 16 เมษายน
          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่ออย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมล์ และควรตอบกลับอีเมล์เพื่อตอบรับหรือปฏิเสธการรับทุนนี้
          ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.studyinsweden.se พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารดิจิตอลในรูปแบบ PDF ภายในเวลาที่กำหนด (การกรอกข้อความ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ซึ่งไม่ควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) (ขอบคุณข้อมูลจากคุณจิระนันต์ นิตยสารการศึกษาวันนี้)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น