รับตรง โครงการร่วมบริหารหลักสูตร บางมด ปี 55

UploadImage           

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานคัดเลือกเอง โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการรับนักศึกษาคัดเลือกตรง
กำหนดการการรับสมัครตรงโดยการใช้ GAT / PAT

 • ประกาศจากมหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554 – วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555ทาง www.kmutt.ac.th/admission
 • ส่วนคัดเลือกนักศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน /สอบสัมภาษณ์ ทาง www.kmutt.ac.th/admissionในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
 • Download ใบสมัครและชำระเงินจำนวน 300บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ภายในวันจันทร์ที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2555
 • ผู้มีสิทธิเข้าสอบส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ส่วนคัดเลือกนักศึกษา
ภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
 • จัดสอบข้อเขียน /สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2555
 • ส่วนคัดเลือกนักศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน วันจันทร์ ที่ 5มีนาคม 2555
 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อสามารถ Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ นำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ภายในวันจันทร์ที่ 5 – 12 มีนาคม 2555
 • ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อให้นำเอกสารชำระ เงินค่ายืนยันสิทธิ์ และสัญญาการเข้าศึกษาต่อให้ส่วนคัดเลือกนักศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 5 – 13 มีนาคม 2555


คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6สายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6สายวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6สายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์
 • ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554 หรือ 5ภาคการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • GPA รายวิชา (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีคะแนนGAT(ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีคะแนนPAT1 (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีคะแนนPAT2 (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับคะแนนเพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนัก ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่สะสม(GPAX)                                    คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ50
 • คะแนนGAT                                          คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
 • คะแนนPAT1                                         คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ15
 • คะแนนPAT2                                         คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ15
 • มหาวิทยาลัยจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 22 คน

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชามีเดียอาตส์

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ทุกสายการศึกษาหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายการศึกษา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสายอาชีพหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสายอาชีพ
 • ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554 หรือ 5ภาคการศึกษาในระดับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • GPA รายวิชา (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีคะแนนGAT ไม่ต่ำกว่า 100คะแนน
 • มีคะแนนPAT6 ไม่ต่ำกว่า 100คะแนน
 • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับคะแนนเพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนัก ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่สะสม(GPAX)                                    คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
 • คะแนนGAT                                          คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ40
 • คะแนนPAT6                                         คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ40
 • มหาวิทยาลัยจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 45 คน
คุณสมบัติผู้สมัครสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ทุกสายการศึกษาหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษา อยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสายการศึกษา
 • ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสายอาชีพหรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสายอาชีพ
 • ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเดือนพฤศจิกายน 2554 หรือ 5ภาคการศึกษาในระดับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
 • GPA รายวิชา (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีคะแนนGATไม่ต่ำกว่า 100คะแนน
 • มีคะแนนPAT2 ไม่ต่ำกว่า 100คะแนน
 • มีคะแนนPAT6 ไม่ต่ำกว่า 100คะแนน
 • ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการตรวจร่างกายและต้องไม่เป็นโรคตาบอดสี
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยจะเรียงลำดับคะแนนเพื่อเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกำหนดค่าน้ำหนัก ดังนี้

 • คะแนนเฉลี่สะสม(GPAX)                                    คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
 • คะแนนGAT                                          คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
 • คะแนนPAT2                                         คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ20
 • คะแนนPAT6                                         คิดเป็นน้ำหนักร้อยละ40
 • มหาวิทยาลัยจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 10 คน
การรับสมัคร
โปรดเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านเวบใหม่ โดยใช้ Internet Explorer ที่ http://www.kmutt.ac.th/admission/ 
และสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสาขาวิชาได้ที่   http://www.mta.kmutt.ac.th/ 
และที่ www.facebook.com/สโมสรนักศึกษาโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
 

โดย Link ระบบรับสมัคร
**ขอให้ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา อ่านเกณฑ์การรับสมัครก่อนเข้าสู่ระบบรับสมัคร
ระบบรับสมัครคัดเลือกตรงระดับชั้นม.6 / ปวช.
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
**ผู้สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย ที่ประสงค์จะสอบถามข้อมูล ขอให้ติดต่อที่ สาขาวิชา วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น. โทรศัพท์02-470-7600, 02-470-7603
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น